Archive for maart, 2008|Monthly archive page

Kick off voor Bali Action Plan

In december 2007 was ik in Bali voor de UNFCCC Klimaat Conferentie. Daar spraken 163 landen een stappenplan af, een road map, om in 2009 te komen voor een globaal internationaal klimaatakkoord. Een opvolger voor Kyoto, maar dan met alle landen aan boord, ook de VS, ook de opkomende landen zoals India, China, Brazilië, ook de ontwikkelingslanden. En dat op basis van 1 van de basisprincipes van het Klimaatverdrag: gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden.

Vandaag begint in Bangkok, Thailand, de eerste meeting in het kader van het Bali Action Plan. Een week lang duurt deze eerste vergadering. En het is vooral kijken naar de positie van de VS. Hun onderhandelaar zei dat ze niet tegen bindende doelstellingen zijn, als andere landen die ook krijgen. Hij zegt expliciet industrielanden, zowel als ontwikkelingslanden. Hij bedoelt natuurlijk China. En dat is natuurlijk ook de knoop die er was in Bali: de relatie tussen industrielanden en ontwikkelingslanden. De industrielanden als de grootste veroorzakers van klimaatopwarming moeten de lead nemen, maar ontwikkelingslanden moeten een koolstofarm ontwikkelingspad vinden, en vragen dat ze daarbij geholpen wordt.

Yvo De Boer, de executive secretary van UNFCCC, zei dat het gaat over setting the goals into the future. Welke reductiedoelstellingen willen de industrielanden op zich nemen, en tot welke acties willen de ontwikkelingslanden overgaan.With time running out, governments start talks on halting greenhouse gases, schrijft de International Herald Tribune.

Het is maar de eerste vergadering, en voor eind 2009 zullen er nog zeker een 10-tal volgen. Gemakkelijk zijn dergelijke vergaderingen nooit, maar let’s hope for the best. Laten we ons nog geen zorgen maken. Maar ervan uitgaan dat politici deze keer de urgency wel degelijk inzien.

Advertenties

Elektriciteitsvoorziening…

1332-solar-electric-light-fund-tackles-benin-s-arid-land.jpg

Photo Credit: Solar Electric Light Fund (SELF)

Vette vissen, lepels suiker en borrelnootjes

Culinaire metaforen en staatshervorming gaan hand in hand.  Het was Jan Jambon van N-VA die eerst sprak over een vette vis, voorzitter Bart De Wever over een lepel suiker, en de borrelnootjes dat kwam van CD&V-jongerenvoorzitter Bert De Brabandere. Bourgondiërs die N-VA’ers?  Misschien gewoon goed bedacht.  De finaliteit voor N-VA is een onafhankelijke Vlaamse staat.  Nu een stapje, straks nog eentje, op 15 juli een paar stapjes tegelijkertijd.  Moraal van het verhaal: het is nooit genoeg.  Net zoals een vette vis weliswaar zorgt dat je met een voldaan gevoel van tafel gaat, maar er niet voor zorgt dat je ’s morgens geen honger meer hebt in een lekker ontbijt met een zacht gekookt eitje en een knapperig stokbrood. 

Regeerverklaring

Heel de dag debat over het regeerakkoord

 • De ministers waren opvallend vroeg aanwezig.  Logisch bleek al snel, want er zijn niet genoeg zitplaatsen voor de ministers en staatssecretarissen.  En wie laatst komt heeft geen plaats op de banken, en moet dan op een aparte stoel zitten.  Dit is nu het geval voor Annemie Turtelboom.
 • Het probleem met het regeerakkoord blijft dat er nauwelijks iets becijferd is.  Het is een opsomming van ideeën, suggesties, maar nergens een kostprijs.  Jean-Marc Nollet (ECOLO) verwees naar de vroegere Leterme die vond dat alle verkiezingsprogramma’s moesten berekend worden door het Rekenhof om te weten hoeveel al die beloftes kostten.  Iemand verwees wel eens dat de regeerverklaring een 3 suisses catalogus is.  Maar zei Jean-Marc Nollet daar staan tenminste prijzen in.
 • Servais Verherstraeten (CD&V) zegt dat er in geen enkel regeerakkoord cijfers stonden.  En hij verwijst naar Dehaene.  Maar wat zegt Verherstraeten nu?  Dat hij terug wil naar de periode van de bijzondere machten?  Waar de regering aan het parlement verregaande bevoegdheden vraagt om te doen wat ze nodig acht?  Waarbij dus eigenlijk het parlement grotendeels buiten spel gezet wordt.  Allesbehalve democratisch. Is dit de agenda van de CD&V?
 • Servais Verherstraeten zegt dat het vertrouwen in de regering afhangt van het tweede pakket staatshervorming.  En hij zegt ook dat er opnieuw een vertrouwensstemming komt in de zomer.  Dus tot zover een definitieve regering.  Opnieuw een interimregering dus?
 • Middagpauze –  12u40
 • Peter Van Velthoven (sp.a) onder nauwelijks enige belangstelling van de CD&V-fractie, die zijn nog aan het eten.  Al zijn wel ondertussen Etienne Schouppe en Melchior Wathelet aangekomen.  En nu is Marie Arena het regeringslid zonder stoeltje.
 • Bart Tommelein (VLD) hekelt het feit dat er geen ethische thema’s in het regeerakkoord staan.  En hij zegt dat de liberale fractie voorstellen zal doen en daarvoor een parlementaire meerderheid zoeken.  Applaus van PS, sp.a en natuurlijk van de groenen.  Niet bij de CD&V.  Niet te verwonderen sinds de kritiek op de euthanasie van Hugo Claus door de Kerk en bijgetreden door Wouter Beke, huidig interimvoorzitter van de CD&V

Welkom in Tsjeevtsjenië

Uit het regeerakkoord:

 • De regering zal het activeringsbeleid evalueren en lessen uit deze evaluatie trekken teneinde de begeleiding van de werkzoekenden in het kader van een opgevoerde opvolging te verbeteren.
 • Voor wat betreft de federale culturele instellingen zal de regering erover waken om, na het advies van alle betrokken actoren te hebben ingewonnen, een nieuw modern cultuurplan in te dienen
 • De regering stelt voor om een ambitieus plan uit te voeren inzake terugdringen van armoede en verhoging van de koopkracht

 • Ze zal een uitgebreide raadpleging organiseren om zo snel mogelijk tot concrete engagementen te komen voor de best mogelijke coördinatie tussen de verschillende plannen m.b.t. het leefmilieu
 • De regering zal de Gewesten voorstellen hun krachten te bundelen met die van de federale overheid om de investeringen in zuinige energie en in werk in die sector te bevorderen
 • De versterking van de concurrentie […] zal gepaard gaan met een echt sociaal energiebeleid, dat aan particulieren, en in hetbijzonder personen met een bescheiden inkomen, zal toestaan om hun rekening te betalen en hun verbruik te behouden, met name door een evaluatie, een betere coördinatie en zelfs een eventuele hervorming van de bestaande instrumenten om de toegang van particulieren tot de aangeboden steunmaatregelen te vergemakkelijken.
 • Om de Kyoto-doelstellingen en de Europese en internationale verplichtingen na te leven […], zal de regering voor het einde van juni 2008 een groep van nationale en internationale experts onder andere het IPCC installeren, om te onderzoeken wat op middellange en lange termijn de ideale energiemix in België moet zijn.
 • Voor de schoolgebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, gehandicaptenhomes, … bestudeert de regering de haalbaarheid van een vermindering tot 6% van het btw-tarief op energiebesparende bouw- en renovatiewerken en voor het gebruik van vernieuwbare energie
 • De regering overweegt voor elke politiezone maximale interventietijden in te voeren voor dringende oproepen.
 • Met het oog op een betere verdeling van de beschikbare middelen, zal de regering, in overleg met de betrokken actoren, een reflectie maken over de omvang van de gerechtelijke arrondissementen, de structuur van de eerstelijnsrechtbanken, de geïntegreerde eerstelijnsparketten en het aantal rechtbanken.

 • De regering steunt een grondige modernisering van het familierecht en nodigt de parlementaire meerderheid uit om wetgevende initiatieven te nemen of te steunen

 • Omdat het goede functioneren van de inlichtingendiensten bij dit alles essentieel is, zal de regering op basis van een audit nagaan of en hoe de werking kan verbeterd worden (over terrorisme)

 • Voor contractuele personeelsleden gaat de regering na hoe loopbaanperspectieven kunnen worden gecreëerd.

 • De regering onderzoekt hoe het reglementair vastgestelde personeelsstatuut in al zijn aspecten kan worden vereenvoudigd

 • De regering zal preciseren hoe de universele dienstverlening moet gewaarborgd en gefinancierd worden (over de Post)

 • Om het autogebruik te verminderen in het woon-werkverkeer, zal de regering overleg plegen met de sociale partners over het aanmoedigen van het openbaar vervoer

Om het af te leren:

 • De regering engageert zich ertoe om het totale aandeel van de patiënten niet verder te laten toenemen en waar nodig gericht terug te dringen o.m. inzake ziekenhuisfacturen. (U mag niet meer ziek worden, en anders zal u ervoor betalen?)

Met dank aan Wim.

Terreuralarm bis

De vuilbakken in Brussel zijn terug open. Alleszins tussen Madou en Simonis, in Brussel Zuid ben ik nog niet geweest sinds dit week-end. Vandaag en gisteren gelezen in de kranten: terreuralarm misbruikt door veiligheidsdiensten. Dat is de conclusie van het Comité T, een waakzaamheidscomité inzake de strijd tegen het terrorisme. Zij zeggen nu dat het afgekondigde terreuralarm moest zorgen voor paniek, en dat zo het pad geëffend zou worden naar meer bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten en het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, OCAD.

Het Comité T is misschien geen officieel orgaan zoals het Comité P of het Comité I, maar zij staan niet alleen in de analyse. Eind januari zei de Orde van Vlaamse Balies hetzelfde. In een interview in De Morgen sprak de voorzitter van de orde van Vlaamse Balies over dat onnozele terreuralarm. 14 mensen een halve dag aangehouden en onmiddellijk weer vrijgelaten. Om maar te zeggen hoe ernstig die terroristische dreiging moet zijn geweest. Maar dan zeggen ze: we moeten hier absoluut mee doorgaan, er moeten nog meer instrumenten komen om het terrorisme tegen te gaan.

En zo komen een heleboel rechten onder druk te staan in de naam van de strijd tegen het terrorisme. Privacy bijvoorbeeld. Maar belangrijker nog: de rechten van arrestanten of verdachten. Hoe lang en op welke gronden kan je niemand voorlopig arresteren? Welke methoden mogen politiediensten gebruiken? Welk bewijs mogen politiediensten gebruiken. Er wordt in deze vaak verwezen naar de situatie in de VS. Guantanamo Bay is het voorbeeld bij uitstek. Homeland security en hoever intelligentiediensten mogen gaan is een hot topic bij de Amerikaanse presidentskandidaten. Zo was er onlangs het debat over waterboarding: een interview techniek waarbij iemand een natte doek over het hoofd krijgt waar water over gegoten wordt, zodat je het gevoel krijgt te verdrinken. Het Amerikaans Congres en de Senaat stemden een wet die waterboarding verbood, want foltering, maar Bush vond er niets verkeerd aan en sprak zijn veto uit. Amerika lijkt misschien ver weg, maar laten we ook niet de toestand vergeten rond de geheime CIA-vluchten waarbij gevangenen vervoerd werden naar geheime CIA gevangenissen om mensenrechtenkwesties te ontduiken. Heel wat van die vluchten maakten gebruik van tussenlandingen in Europa, waarschijnlijk ook in België.

Gesloten vuilbakken zijn dan maar klein bier. Maar dat neemt niet weg dat ook in België de nodige kanttekeningen gemaakt mogen werden rond wat allemaal kan of zou moeten kunnen in naam van de strijd tegen het terrorisme.

Partijbesturen

Na 9 maanden en 21 uur is het dan uiteindelijk toch zover: dit land heeft een regering en een regeerakkoord. Het ding moet een naam hebben, dus wordt het bestempeld als een regeerakkoord.  Ook al is er een akkoord over vanalles, over heel wat zaken ook niet. Dat wordt dan verwezen naar discussies, werkgroepen of studies.

Zo is er het tweede pakket van de staatshervorming: dat gaat naar de Raad van Wijzen, de superwerkgroep. Er komt een studie om uit te maken of de minister van Binnenlandse Zaken blijft beslissen over regularisatieaanvragen, dan wel of er een regularisatiecomissie komt. De alternatieven vor het opsluiten van kinderen worden ook nog onderzocht. Er komt een werkgroep van nationale en internationale experts die onderzoeken wat op middellange en lange termijn de ideale energiemix van België moet zijn. Er komt de praatbarak rond klimaat, de “lente van het leefmilieu”, die moet leiden tot concrete maatregelen.

We denken eerst na, voor we een beslissing nemen, zullen ze wel weer argumenteren. Maar wanneer wordt er in dit land dan eens iets uitgevoerd zou je denken. 9 maanden al wordt er gewacht op een definitieve regering. En al die werkgroepen, studies en andere zaken tonen wel mooi aan waar er geen akkoord over is. Staatshervorming, energie, klimaat, regularisatie. Geen besluiten, geen beslissingen, geen compromis, geen richting. Daadkracht kan je dat bezwaarlijk noemen.

Deze voormiddag hebben de partijbureaus dan vergaderd. CD&V en VLD deden dat in het het Vlaams Parlement. Toevallig moest ik daar deze middag ook zijn. En ja, een politieker mag soms wel net iets meer blijkbaar. Parkeren op de stoep bijvoorbeeld, zonder dat er een haan naar kraait. Deze wagens ook niet direct het voorbeeld van milieuvriendelijke wagens, met een beperkte CO2-uitstoot. WWF heeft een website met telkens een top 10 van de meest milieuvriendelijke voertuigen, en dat voor 6 verschillende klassen. Deze auto’s heb ik daar alvast niet in terug gevonden. De regering zal een uitgebreid plan lanceren om de energie-efficiëntie in de publieke sector te verbeteren: gebouwen, voertuigen, openbare aanbestedingen, dienstverplaatsingen; lees ik. Mooi, nu nog keren voor eigen deur.

Auto Vlaams Parlement

Auto Vlaams Parlement

Terreuralarm

Sins het terreuralarm (–btw is dat nog steeds van kracht?) zijn in de Brusselse stations en metro’s alle vuilbakken dichtgemaakt.  Dat was al zo tijdens de Europese toppen, en dan vooral in de stations rond Schuman, nu is het dus overal.  Met alle gevolgen vandien: afval overal.  Nu hebben ze er sinds kort iets op gevonden: kartonnen dozen.Dat ziet er zo uit in Brussel Zuid:Vuilbakken Brussel ZuidEn dan wat verder in de Eurostarzone:Vuilbakken EurostarDit waren foto’s zaterdagmorgen om half acht.  Maar toen ik terug passeerde zondag rond 19u, toen was het echt geen zicht meer.  Daar moet nu toch wel iets anders op te vinden kunnen zijn?

Kosten

Gelezen vandaag in de krant. Volgens het NIRAS, Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, kost het nucleair afval 8 miljard euro.  Het is wel niet genoeg, er is een gat van zo’n 3%, of omgerekend in euro’s: 234 miljoen eur.  Het gaat dan over 15 sites, om die af te breken en om die te saneren.  Dat geld zit gereserveerd via boekhoudkundige provisies.  Niet ideaal zegt het NIRAS zelf, want dat garandeert niet dat het geld er ook effectief is als het nodig is.In januari maakte de Europese Commissie haar klimaat- en energiepakket bekend.  De 20-20-20-doelstellingen tegen 2020: 20% CO2-besparing, 20% hernieuwbare energie en 20% energië-efficiëntie.  Voor België komt dit neer op 15% CO2-reductie en 13% hernieuwbare energie.  Aanvankelijk zei België: onmogelijk, niet te doen, veel te streng, en van dies meer.  Nu zegt België: het is ambitieus, we staan erachter, maar het kost te veel voor ons land.  Morgen op de Europese Top zal België zeggen ok voor ons, maar het kost toch echt wel veel voor ons.  Het pakket voor België kost iets minder dan 2 miljard, of omgerekend 0,6 – 0,7% van het BBP.  Het globale pakket voor heel Europa kost elke Europeaan 3 euro per week.  Als je in Brussel op café gaat kan je daar 1 trappist van drinken, of afhankelijk van waar je gaat 2 of net geen 2 pinten.Samengevat:

 • Klimaatpakket: (15% CO2-reductie en 13% hernieuwbare energie tegen 2020): 2 miljard of 0,6-0,7% van het BBP
 • Beheer en sanering radioactief afval: waarschijnlijk 8 miljard of 2,4% van het BBP

Het eerste cijfer is berekend door de economen van de Europese Commissie.  Het tweede cijfer betreft ramingen of schattingen van het NIRAS, en het betreft een theoretische dekking.  Of met andere woorden: kostprijs van het nucleaire afval blijft een grote onbekende.Wat kiest u?